Meny Stäng

HINGSTHÅLLARE

SPRÅNGRULLA

Språngrulla rapportering

Nyttjanderättsavtal
Blankett beställes från ARAB.
Nyttjanderättsavtal används om annan än hingstägare skall ha rätt att skriva på
språngrullor och språngsedlar/betäckningsrapport.
Det ligger i Ditt intresse som hingstägare/hingsthållare att hingstens samtliga
avkommor registreras för att komma med i den avkommeregistrering som bl.a. skall
meritera hingsten framöver. Var därför noga med att informera stoägarna om ARAB
och våra regler, hänvisa gärna till hemsidan www.sahf.se, de är också hjärtligt
välkomna att kontakta till oss

SEMIN

Om ni ska skicka semin till annat land, kontakta ARAB för att få erforderliga handlingar

 

ATT LÖSA BETÄCKNINGSLICENS

Betäckningslicens

——————————-

SCID test och CA test -kombinations test utanför Sverige

SCID test    CA test combo alternativ

———————————

Veterinärbesiktnings krav för Licensiering av Hingst

Veterinär besiktning hingst

Betalning:

Registreringsavgift för hälsogodkänd hingst (engångsavgift) samt årlig hingsthållaravgift (fast del) skall betalas före första betäckning respektive år till

ARABs plusgiro 498 26 55-5 eller bankgiro 5651-7139. 

Vid betalning: ange hingstens namn och FA-nr! ARAB översänder sedan kvitterad faktura.

 

KASTRERING AV HINGST
Vid kastration skall, för äldre pass, kastrationsdatum införas på passets andra sida och behandlande veterinär skall på avsedd sida i Passet bekräfta hästens identitet, som anledning anges kastration.
För de pass som utfärdas efter den 1 juli 2009 till 31 december 2015 skall ”gelding, valack” införas på passets sida för Kastrering och behandlande veterinär skall också bekräfta hästens identitet, som
anledning anges kastration. ARAB skall informeras om kastrationen och registreringsbeviset skall sändas in för komplettering. Ange kastrationsdatum..
För de Pass som utfärdas efter 1 Januari 2016 skall behandlande Veterinär bekräfta Hästens identitet och datum för Kastreringen på avsedd sida i Passet, samt efter undertecknande och stämpling där av behandlande Veterinären skall Passet och Registreringsbeviset skickas in till Arab Registraturen för komplettering och registrering.

Dessa ändringen hos Arab Registraturen sker utan kostnad för hästägaren
Januari 2016